FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Loděnice - Barrandovy jámy - Špičatý vrch (Zkameněliny)Loděnice - Barandovy jámy

Loděnice - Barandovy jámy

Loděnice - Barrandovy jámy

Lokalizace:
0,5 km j. od Loděnic v trati zv. Černidla, území tvoří svah nad zatáčkou silnice mezi Loděnicemi a Bubovicemi, s jihozápadní a západní orientací, vesměs porostlý dubohabrovým lesem. (2)

Informace o lokalitě:
Obec Loděnice ve Středočeském kraji se nachází na trati Praha–Plzeň a svým geologickým a paleontologickým významem dávno proslula i za hranicemi České republiky. Zdejší naleziště zkamenělin čím dál častěji navštěvují zahraniční odborníci a publikují o něm vědecké práce. Jako tzv. Barrandovy jámy jsou nazývány staré haldy a vykopané sondy v borovém lese nad silnicí za odbočkou směrem k Bubovicím, pod vrcholem svahu v levé straně od silnice. Tato oblast je také známa pod názvem Černidla a byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1970. Pokud nebudeme narušovat vrstvy v profilu, v suti je sběr dovolen. (1)

Geologie:
Výzkum lokalit v okolí obce Loděnice je úzce spjat s osobností Joachima Barranda (1799–1883), který se výzkumu zdejších paleontologických fenoménů věnoval. Mezi významné sedimenty zde patří četné vápence a především pak šedavé vápnité břidlice, hojně zastoupené např. vpravo od silnice nad Loděnicemi v borovém lesíku. Neoddělitelnou součástí zdejších sedimentů jsou také bazaltové výlevy spojené s tufy a tufity (sopečné produkty popelového a prachového typu), které jsou součástí, podobně jako u Svatého Jana pod Skalou, rozsáhlého, tzv. svatojánského vulkanického centra, tedy komplexu sopek a sopečných útvarů, které zde ve třetí periodě starších prvohor – v siluru – opakovaně produkovaly vulkanické horniny. (1)

Paleontologie:
V severozápadní části území jsou zachovány dvě řady starých sběratelských jam, ve kterých Joachim Barrande a jeho následovníci získávali téměř po dvě století zkameněliny ze silurských břidlic a vápenců. Profil a sběratelské jámy jsou mezinárodně významným typickým nalezištěm řady druhů zkamenělin, především mnoha druhů trilobitů (viz turistická informační tabule u silnice).
Na Špičatém vrchu, který se nachází hned vedle Barandových jam, vychází nebo je mělce zakryt souvislý profil silurským liteňským souvrstvím (wenlock) a nejspodnější částí kopaninského souvrství (ludlow). Od jihozápadu k severovýchodu probíhá sledem vápnitých břidlic, bazaltových žil a vápenců významný směrný tektonický zlom, označovaný jako tachlovický. Tachlovický přesmyk vznikl během variského vrásnění zhruba v místě hlubinného zlomu, který byl činný v době usazování silurských hornin. Podél tohoto zlomu došlo ke vzniku několika vulkanických center v pražské pánvi (novoveského, řeporyjského a svatojánského) a v nich k výstupu bazaltových láv k povrchu. Podle dvou ploch tohoto zlomu jsou dnes přes sebe nasunuty a silně sblíženy zhruba stejně staré vrstvy hornin usazené v různých hloubkách pánve.
„Aulacopleurové“ (dříve „arethusinové“) břidlice (svrchní wenlock), nazývané podle velmi hojných, často úplných nálezů trilobita Aulacopleura konincki, vycházejí v severozápadní části PP v zářezu silnice a ve starých sběratelských jamách, které se táhnou od severozápadního okraje lesa v pruhu k jihozápadu až na svah pod silnicí. Tyto břidlice jsou nasunuty podél tachlovického přesmyku na mladší silurské vápence (ludlow), kdysi vycházející v místě dnešní silnice. V zatáčce na západním okraji PP jsou na „aulacopleurové“ břidlice nasunuty na trochu starší a mělkovodnější wenlocké bazaltové tufy, tufitické břidlice a vápence. Vápence se označují jako „miraspisové“, podle hojných, vzácně i úplných nálezů trilobita Miraspis mira. Ve spodní části těchto vápenců je zářezem silnice odkryta stará sběratelská jáma. (1)

Zdroj:
Svět geologie - Výlety do terénu - Okolí Loděnic (1)
Geoligické lokality - Špičatý vrch - Barrandovy jámy (2)Loděnice - Barrandovy jámy

Fotogalerie z návštěv

Loděnice - Barrandovy jámy - 11.8.2015Loděnice - Barrandovy jámy


Geologické zajímavosti pražského okolí.

Literatura

CHLUPÁČ, Ivo. Geologické zajímavosti pražského okolí. Praha: Academia, 1988.

CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-0914-0.Loděnice - Barrandovy jámy na internetu


Citace

Citace

(1) SVĚT GEOLOGIE - Kam na výlet - Výlety do terénu - Středočeský kraj - Okolí Loděnic (PDF) [online]. Copyright © [cit. 22.12.2020]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_lodenice_web.pdf
(2) Databáze významných geologických lokalit: 2499 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2499.