FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Libná (Zkameněliny)Relativně mělký činný lom na glaukonitické pískovce. Najdeme zde zejména pěkně vyvinuté schránky mlžů dosahují někdy velikosti přes 10 cm. V cenomanských pískovcích mohou být přítomny i zbytky plžů a amonitů. Jemnozrnný pískovec těžený v lomu je vhodný pro náročné kamenické práce.

Libná

Libná

Libná

Libná

Libná

Lokalizace:
Asi 3,5 km severně od Adršpachu a 3 km severozápadně od kostela ve Zdoňově leží relativně mělký činný lom. Přístup na lokalitu je po asfaltové komunikaci z Adršpachu směrem na hraniční přechod, v severní části obce Zdoňov odbočíme vlevo na mostek přes Zdoňovský potok a pokračujeme asi 3 km po těžko sjízdné kamenité cestě až k lomu. Pro vstup je nezbytný souhlas majitele lomu. (1)

Informace o lokalitě:
Soustava opuštěných lomů a jeden činný, kde byl a i dnes je těžen jemnozrnný pískovec s limonitickým tmelem a s glaukonitickou příměsí.Ve východnějším lomu je zachován kompletní profil. Vrchní poloha je rozpukána do systému kolmých puklin, které se vytrácejí v podložní vrstvě slínito-jílovitého pískovce (2).

Geologie:
Horniny těžené v lomu jsou řazeny do korycanských vrstev křídového stupně cenoman a petrograficky bývají označovány jako glaukonitové pískovce. Vyznačují se tmavě okrovou až světle hnědou barvou, lavicovitou texturou a psamitickou, jemně zrnitou strukturou. Jen ojediněle se v nich vyskytují volné dutinky. Složení pískovce je velmi primitivní. Zcela převládají poloostrohranná až polozaoblená zrna křemene, místy jsou přítomny úlomky křemitých hornin – kvarcitů. Živce a muskovit najdeme v pískovci jen velmi sporadicky. Charakteristickým minerálem, který dokumentuje vznik horniny v mořském prostředí, je trávově zelený glaukonit. (1)

Paleontologie:
Nacházejí se zde zkameněliny při bázi lomu, především mlži, serpulidní červi a brachiopodi. V dalším lomu na levém břehu potoka vystupují jemnozrnné limonitické pískovce se stejným paleontologickým obsahem jako v předešlém lomu. (2)

Zdroj:
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Libná (1)
Geologické lokality - Levobřežní lomy u Libné (2)Libná

Fotogalerie z návštěv

Libná - 22.8.2010Libná

Fotogalerie nálezůLibná

LiteraturaLibná na internetu


Citace

Citace

(1) Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech: [online]. Brno: Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra [cit. 2020-12-19]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/libna/libna_text.html.
(2) Databáze významných geologických lokalit: 1495 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1495.
(3) Broumov: Titulní stránka [online]. Copyright © [cit. 19.12.2020]. Dostupné z: https://m.broumov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=1276&id_dokumenty=3901
(4) Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Libná : [online]. Ústí nad Labem: Výzkumný ústav anorganické chemie,a.s. Autor: Ing. Petr Koutník [cit. 2020-12-19]. Dostupné z: http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=186.