FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka Vápenná



Vápenka Vápenná

Vápenka Vápenná

Vápenka Vápenná

Vápenka Vápenná

Vápenka Vápenná

Nejstarší zmínka o těžbě vápence ve Vápenné pochází z počátku 17. století, i když vápno se zde pravděpodobně pálilo již mnohem dříve. Šachtová vápenka z poloviny 19. století, je posledním dokladem rozvinuté tradice výroby vápna v těchto místech. (1)
Snad již od počátku 19. století se začaly ve Vápenné stavět šachtové vápenky, označované v dobové terminologii jako vysoké vápenky. Z celkem 17 pecí tohoto konstrukčního typu, které zde existovaly v roce 1836, se nám unikátně dochovala pouze jediná, stojící na pozemku parcelní číslo 2616/3.
Tato šachtová vápenka o jedné šachetní peci má tvar komolého kužele a je vyzděna z lomového kamene. Současná výška vápenky v prostoru čelního otvoru je 672 cm, průměr vápenky v úrovni terénu je 1100 cm, v úrovni koruny zdi 890 cm. V tělese u paty vápenky jsou tři odtahové otvory vedoucí k šachetní peci. Čelní otvor o šířce 242 cm, výšce cca 105 cm a hloubce k šachetní peci 382 cm je segmentově zaklenutý z cihelného omítaného zdiva. Levý otvor o šířce 255 cm, výšce 165 cm a hloubce 384 cm je segmentově zaklenutý z cihelného zdiva. Pravý otvor je skryt pod novodobou navážkou. Tři zaklenuté otvory v tělese u paty vápenky sloužily nejen jako topeniště, ale i k vybírání popela a vypáleného vápna.
V šachtové vápence se pálilo vápno jednorázově pravděpodobně jen v letních měsících. Pec se naplnila shora střídavě vrstvami nalámaného vápence a vrstvami dřeva (případně uhlím) a poté byla uvedena do provozu podpálením polen v dolních otvorech nad rošty. Jednorázový proces pálení ve vápence trval přibližně 38 hodin, ochlazování vápenky před vybráním vápna dalších 14 hodin. Množství vápna z jednoho výpalu činilo 100 až 150 centů vápna.
Jednoduchá šachtová vápenka není vedena jako stavba a není zakreslena ani na mapě stabilního katastru z roku 1836. Snad byla postavena v roce 1839 současně se založením firmy Vápenice Antona Latzela. Popis vápenky je však uveden v soupise majetku firmy Latzel, který byl pořízen v roce 1940 za účelem pojištění objektů této firmy. V tomto roce bylo stáří šachtové vápenky odhadnuto na 150 let. (2)
Zdroj:
Geocaching - Vápenky na Jesenicku - Vápenná (1)
Naučná stezka krajem Rychlebských hor - Informační tabule č. 2 - Kamenná šachtová vápenka (2)



Fotografie z návštěvy 1.9.2018



Fotografie z návštěvy 13.10.2018