FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka JavorníkVápenka Javorník

Vápenka Javorník

Vápenka Javorník

Vápenka Javorník

Vápenka Javorník

Vápenka Javorník

Vápenka Javorník


Vápenka se nachází při silnici z Javorníku do Travné. Dle dosud provedeného terénního průzkumu se jedná o nejstarší dochovanou vápenku na území celého Olomouckého kraje.

Historie stavby:
Jedná se o bývalou městskou vrchnostenskou vápenku města Javorník, kterou na jeho pozemcích, v tzv. městském údolí, vystavěl v roce 1833 a následně i provozoval na své náklady Josef Meigsner. Dle uzavřené smlouvy se zavázal, že bude platit z vápenky roční nájemní daň, že se postará o to, aby nedocházelo k poškozování městského lesa a že po 20 letech odprodá vápenku městu za poloviční cenu. Vápenka byla vybudována na stejném místě, na kterém stávala zděná vápenná pec již v předchozích letech, v níž však byla výroba vápna zastavena v roce 1818. Jakého konstrukčního typu byla tato předchozí vápenka není známo.
Vápencový lom, ze kterého se brala surovina na pálení, se nachází na kopci nad vápenkou a je přístupný po zpevněné cestě vinoucí se po úbočí svahu směrem nahoru do kopce. Josef Meigsner pálil vápno ve vlastní režii zcela jistě až do roku 1847, kdy se dostal do finančních obtíží a nestačil splácet dávky z nájmu vápenné pece. Město Javorník převzalo provozování vápenky do vlastní režie prokazatelně roku 1861, o čemž svědčí živnostenské povolení vydané javornickému měšťanstvu opávněnému k hospodaření s městským lesem. Kolem roku 1900 byla výroba vápna pravděpodobně ukončena. V roce 1945 byla vápenka i s okolními pozemky konfiskována.

Popis stavby:
Jedná se o šachtovou vápenku stojící ve svahu, který je členěn terasami z lomového kamene, vyskládanými na sucho, nebo na sucjou maltu. Vápenka o jedné šachetní peci má tvar komolého kužele a je vyzděna z lomového kamene opět na sucho nebo na suchou či vápennou maltu. Pecní dutina s kruhovým průřezem je složena z komolých kuželů a válců a je opatřena vnitřní cihelnou vyzdívkou. V současnosti je výška vápenky v prostoru čelního otvoru 780 cm, průměr šachetní pece v úrovni topeniště je cca 150 cm, průměr jícnu šachetní pece u vrcholu vápenky je 280 cm, celkový průměr vápenky u vrcholu je 862 cm.
V těle u paty vápenky jsou tři odtahové otvory vedoucí k šachetní peci. Otvory jsou klenuté z cihelného zdiva, čelní a pravý byly ponechány v původním tvaru. Levý otvor, jehož klenba byla zcela zborcená, byl při opravě vápenky zvětšen, aby mohli návštěvníci snáze nahlédnout do nitra šachetní pece. Čelní otvor má šířku 241 cm a výšku 189 cm, hloubka otvoru k topeništi šachetní pece je přibližně 385 cm. Pravý otvor má šířku 239 cm a výšku 216 cm, hloubka otvoru k topeništi je cca 360 cm. Dnešní cihlová vyzdívka je nová. Ta původní, kterou tvořily dva cihelné pláště z cihel formátu 30x6,5x15 cm, byla v havarijním stavu, anebylo možné ji zachránit.
Kromě dřevěné stříšky, kovového zábradlí a levého otvoru jsou současné rozměry a podoba stavby takřka shodné s původním stavem vápenky, jak nám to dokládá jediná dochovaná fotografie z roku 1900. Díky umístění vápenky ve svahu byl jícen vápenky pohodlným způsobem plněn nalámaným vápencem. Dle snímku katastrální mapy z roko 1909 stávalo na místě, kde se nyní nachází zastřešená lavice, dřevěné skladiště na vápno. Nad tímto skladištěm, směrem dále na Travnou, stávaly dvě zděné provozní budovy, jejichž základy jsou skryty pod terénem.

Zdroj:
Informační tabule Lesy ČR - Vápenka JavorníkFotografie z návštěvy 8.9.2018