FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Záměl - pískovcový lomTěžba cenomanských pískovců a slepenců v oblasti Východních Čech probíhala pravděpodobně již od počátku kolonizace tedy od konce 13. století. Lom, ve kterém těžíme dnes, byl činný od 17. století do konce 19. století. (1)

Záměl - pískovcový lom

Lokalizace:
Pískovec je těžen v relativně malém lomu ležícím v lese cca 1,5 km východně od obce Záměl. Je obtížně přístupný po zpočátku asfaltové a poté polní a lesní cestě, která do lomu vede jižně od Sladkého potoka ze silnice číslo 14 mezi Vamberkem a Ústím nad Orlicí. V horní části lomu je těžen zelený glaukonitický pískovec, v nižších polohách zabarvení klesá a zvyšuje se kvalita kamene. Pískovec je vrstevnatý, což omezuje těžbu větších bloků. Vytěžený kámen je z lomu převážen do kamenické provozovny v Záměli 9, kde je dále zpracováván až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby (obklady, dlažby, prvky zahradní architektury, drobná sochařská výroba). (2)

Informace o lokalitě:
V současné době je v lomu Záměl ložisko tvořeno lavicemi o mocnosti 0,5 až 2 metry, které jsou oddělené zřetelnými plochami vrstevnatosti. Úklon lavic na ložisku je subhorizontální až mírně šikmý (0-20 stupňů). Těžba probíhá navrtáváním a odstřelem. Při pohledu na lom je zřejmé, že skrývková vrstva je mocná několik metrů. (1)

Geologie:
Oblast Vamberecka je geologickou součástí nejrozsáhlejší pokryvné jednotky české křídové pánve. Podloží je zde tvořeno granitoidy, v některých místech vystupuje na povrch (tři kilometry jižně od Záměle je těžen tento materiál a zpracováván jako kamenivo do betonu). Převážná část území je tvořena svrchnokřídkovými sedimenty cenomanského a turonského stáří.
Cenomanské sedimenty jsou uloženy diskordantně na svém podloží a jsou tvořeny z části bílými, říčními pískovci s kaolinitovým tmelem, v tomto materiálu se často nacházejí dutiny po uhlí a zuhelnatělých kmenů jehličnanů a cykasů. Tyto pískovce byly dříve těženy a zpracovávány na čisté stavební bloky a mlýnské kameny. Je možno je pozorovat u železniční zastávky Sopotnice. Výše je pak uložen komplex mělkovodních mořských pískovců, které mají nezvyklou nazelenalou barvu. Pro tyto pískovce jsou typické četné ichnofosilie a specifická sedimentární textura. V připovrchových partiích, tam kde glaukonit navětrává, se barva mění na okrovou. Mocnost celého komplexu je velmi variabilní, od několika desítek centimetrů až po cca 30 metrů.
Horninu tvoří především úlomková křemenná zrna s různým stupněm zaoblení a zakulacení. Méně časté jsou úlomkovitá zrna křemenců, fylitů a granitoidů. Úlomková zrna minerálů jsou zastoupena především slídami a navětralými živci. V mezizrném prostoru tvoří základní hmotu minerál ze skupiny illitu – glaukonit, který obsahuje dvojmocné železo a draslík. Díky tomuto minerálu má hornina tak charakteristické zbarvení. Dále je přítomen kaolinit a illit. Tmel tvoří křemen a dolomit.
Nadloží je pak tvořeno především rozpadajícími se slínovci spodního turonu.(1)

Mineralogie:
Barva kamene je velice proměnlivá a to od zelenomodré přes nejběžnější zelenou až po okrovou s tmavě hnědými žílami. Zajímavostí je také textura pískovce, která obsahuje velké množství stop po životě v místě sedimentace, nejenom přímé fosilie, ale také chodbičky a vyplněná doupata červů. (1)

Zdroj:
TEKAM - Lom a pískovec (1)
Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Záměl (2)


Fotogalerie z návštěv

Záměl - pískovcový lom - 4.11.2007Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Citace

Citace

(1) Lom a pískovec | TEKAM - Těžba a zpracování pískovce. TEKAM - Těžba a zpracování pískovce [online]. Copyright © 2020, TEKAM ZÁMĚL s.r.o., Záměl 9, Potštejn 517 43 [cit. 27.01.2022]. Dostupné z: https://www.tekam.cz/informace/lom-a-piskovec/.
(2) Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Záměl [online]. Dostupné z: http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=191.
(3) Databáze významných geologických lokalit: 3912 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3912.