FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vidnava - kaolínové jezírkoVidnava - kaolínové jezírko

Vidnava - kaolínové jezírko

Vidnava - kaolínové jezírko

Vidnava - kaolínové jezírko

Vidnava - kaolínové jezírko

Lokalizace:
Asi 1,5 km jižně od Vidnavy. Nejlépe dostupné po asfaltované cestě, která odbočuje z okresní silnice mezi Stachlovicemi a Vidnavou.

Informace o lokalitě:
Jižní těžebna (Stará kaolínová jáma) představuje se svou šířkou přes 100 a délkou asi 340 m největší umělý odkryv na listu Vidnava. Střední část bývalého lomu je v délce kolem 150 m zaplavená, asi 10-15 m od horního řezu lomu se ustálila vodní hladina, v ostatních částech je několikaletá náletová vegetace.

Geologie:
V nadloží kaolínu je v severní stěně jižní těžebny (Staré kaolínové jámy) odkryt vrstevní sled glacifluviálních, výše pak glacilakustrinních a glacigenních nebo eolických sedimentů o celkové mocnosti 11,5 m. Glacifluviální sedimenty nasedají na kaolín s ostrou erozní bází a dosahují mocnosti ~8 m. Ve spodní a střední části jsou tvořeny korytovitě zvrstvenými štěrkovitými písky, s podřízenými polohami šikmo zvrstvených štěrků a písků. Ve svrchní části se jedná o korytovitě zvrstvené písky. Glacilakustrinní sedimenty tvoří horizotnálně a zvlněně laminované aleurity, proložené polohou šikmo zvrstveného písku a štěrku. Posledním členem je 140 cm mocný jílovitý prach, považovaný buď za till (Gába 1992) nebo viselskou sprašovou hlínu (Žáček et al. 2004).

Mineralogie:
Zajímavý je vysoký podíl nordických a polských hornin (~27 %). Zhruba 50 % nordik představují skandinávsko-baltské ordovické a silurské vápence s bohatou faunou brachiopodů, ostrakodů, tentakulitů, trilobitů, korálnatců, mechovek a krinoidů.

Zdroj:
Geologické lokality - Kaolinový odkliz u Vidnavy ID:2579 (1)


Vidnava - kaolínové jezírko


Vidnava - kaolínové jezírko

Fotogalerie nálezůVidnava - kaolínové jezírko

LiteraturaVidnava - kaolínové jezírko


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2579 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-08-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2579
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska | Vidnava [online]. Copyright © [cit. 22.08.2023]. Dostupné z: https://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Vidnava/Vidnava_text.htm
(3) Město Javorník > Turistika > Turistické cíle | Úzkokolejka ve Vidnavě a Šamotka [online]. Copyright © [cit. 22.08.2023]. Dostupné z: https://www.mestojavornik.cz/turistika/turisticke-cile-1/uzkokolejka-ve-vidnave-a-samotka/