FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Věžná - lomVěžná - lom

Věžná - lom

Věžná - lom

Věžná - lom

Věžná - lom

Věžná - lom

Věžná - lom

Lokalizace: 7 km jižně od Bystřice nad Perštejnem.
Varianty opálů: obecný opál.
Zbarvení: šedozelená barva.

Informace o lokalitě:
Věžná se nachází 7 km jižně od Bystřice nad Perštejnem. Lokalita se nachází v opuštěném hadcovém kamenolomu nad železniční tratí, po pravé straně Nedvědičky. Lom byl založen v roce 1936 v serpentinizovaném peridotitu. (1)
Nápadné jsou především křídově bílé hlízovité agregáty magnezitu, promíšené šedozeleným opálem, méně chalcedonem. Dále se zde objevují vláknitý chryzotil, antigorit, antofylit, aktinolit, bastitizovaný enstatin, šupinatý naž lupenitý chlorit, vermikulit, saponit, drobná zrnka magnetitu a chromitu. (1)

Geologie:
Serpentinitové těleso eliptického tvaru leží na hranici mezi strážeckým moldanubikem a svrateckým krystalinikem. Svratecké krystalinikum je zde zastoupeno leukokratními migmatity s muskovitem a dvojslídnými pararulami až svory. Strážecké moldanubikum je reprezentováno biotitovými až sillimanit-biotitovými pararulami, místy s vložkami amfibolitů a drobnými polohami granulitů (Melichar, 1995).
Horniny mají rovinnou metamorfní foliaci směru SZ – JV s úklonem 45° k JZ. Lineace na foliaci je směrná, subhorizontálního směru SZ – JV. Díky rozdílnému chování rul a peridotitu při metamorfóze, je současné serpentinitové těleso „obtékáno“ rulami. To je zřetelné na foliaci v těsné blízkosti hadcového tělesa, která se zde ohýbá a v místech tlakových stínů se detailně nesystematicky vrásní (sz. a jv. okraj tělesa). Asymetrický průběh foliace indikuje vzájemný levostranný střižný pohyb obou regionálních jednotek podél rozhraní. (2)

Mineralogie:
V lomu můžeme studovat serpentinity tmavě šedočerné barvy, které mají typickou mřížovitou mikrostrukturu. Skládají se z minerálů serpentinové skupiny (kolem 90 obj. %) a ortopyroxenu (dříve bronzit), který tvoří porfyroblasty velké až 2 cm. Běžnou akcesorií je magnetit. Pukliny a poruchové zóny jsou hojně vyplněny produkty druhotných přeměn hadce - směsí chloritu a amfibolu aktinolitového typu. Na některých puklinách vniká výplň celistvých nebo hlízovitých agregátů magnezitu a huntitu. Na puklinách se též vyskytuje opál, méně chalcedon. (2)

Zdroj:
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Věžná u Nedvědice (serpentinit) (2)

Věžná - Fotogalerie


Věžná - Nalezené vzorky

Fotogalerie nálezů

Připravuji ...Věžná - Literatura

Literatura

ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 79. (1)

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.Věžná - lom


Citace

Citace

(1) ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Kutná Hora: Kuttna. ISBN isbn80-86406-41-5.
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Věžná u Nedvědice (serpentinit) [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Vezna_hadec/Vezna_hadec_text.htm.