FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenná - Vycpálkův lomVápenná - Vycpálkův lom

Lokalizace:
Opuštěný zatopený kamenolom na ploše 50 x 100 m na jižním svahu k. 500 Haspelberg, 2 km vsv. od železniční zastávky Vápenná, severně od Vápenná Zelená Hora. (1)

Informace o lokalitě:
Opuštěný kamenolom na světlou slezskou žulu s výskytem granátů na styku vápenců a granitoidů.
Počátky těžby se datují kolem 60. a 70. let 19. století, těžba upadá po první světové válce. Po roce 1945 byl lom znárodněn a přejmenován na památku odborářského pracovníka Jana Vycpálka. Největší těžba byla okolo roku 1958, ukončena pak byla v roce 1969. (1)

Geologie:
Vycpálkův lom se nachází na území žulovského masívu. Je tvořen jemnozrnným granitem a zčásti střednozrnným, místy až hrubozrnným biotitovým granodioritem (Jaroušek a kol. 1957). Jedná se o ukázku kontaktní metamorfózy na styku vápenců (trosky původního pláště) a granitoidů intruze žulovského masívu. Doprovodnou horninou jsou tmavší uzavřeniny biotitického granodioritu s amfibolem, objevují se zde i žilné hrubozrnné horniny - pagmatity a aplity. (1)

Mineralogie:
Při intruzi žulového magmatu do pláště žulovského masívu došlo ke kontaktu granitu a hrubě krystalického vápence. V kontaktní zóně těchto hornin vznikla řada zajímavých minerálů - granát - hessonit, epidot, vesuvián, wollastonit aj. Typické ukázky granátu jsou v lomu přítomné zejména ve svrchní části (kry krystalických vápenců - tzv. plavoucí hessonity). Ve spodní části typický vývoj kontaktu s hessonitem, epidotem, vesuviánem a wollastonitem. Úplný výčet minerálů uvádí Kruťa (1973), poslední revize minerálů v roce 1980 (Jedlička 1983). (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Vycpálkův lom ID:811 (1)


Fotogalerie z návštěv

Vápenná - Lom Vycpálek - 12.10.2019Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

KRUŤA, Tomáš. Slezské nerosty a jejich literatura. Brno: Moravské muzeum, 1973.

ZIMÁK, Jiří. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
ISBN 80-244-0637-3.Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 811 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/811.
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Vápenná - Vycpálkův lom [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Vapenna/Vapenna-text.htm.