FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

SvojanovSvojanov

Lokalizace:
Lom se nachází severně od městyse Svojanov. Z hlavní silnice č. 364 odbočíme směrem na Rohoznou (také hrad Svojanov). Po několika metrech vidíme vlevo průmyslový areál, před kterým lze zaparkovat.

Informace o lokalitě:
"Lom byl založen v tělese granátického amfibolitu, kterým ve střední části lomu pronikala kalcitová žíla, která místy dosahovala mocnosti až 20 centimetrů. Na kontaktu žíly s amfibolitem došlo k alteraci amfibolitu. Právě při okraji žíly byla zeolitová mineralizace nepravidelně rozmístěna." (6)

Geologie:
"V blízkém okolí se stýkají dvě regionálně významné jednotky, letovické a poličské krystalinikum. Hranicí mezi nimi je svojanovská mylonitová zóna. Studovaná lokalita náleží do letovického krystalinika. Tato oblast je budována především dvojslídnými svory a rulami s pruhy amfibolitů a vložkami kvarcitů." (6)

Mineralogie:
"Žíla obsahující zeolity je složena z převládajícího kalcitu, v němž se vyskytují radiálně paprsčité hnědozelené, černé a místy červené agregáty ferrieritu, složené z jednotlivých vláknitých krystalků, dosahujících velikosti až 1 cm.
Vedle zeolitů jsou přítomny také doprovodné minerály kalcit a chlorit. Chlorit se ve vzorku vyskytuje pravděpodobně ve dvou typech. První typ vytváří tenké žilky mezi agregáty ferrieritu a vznikal zároveň s ním. Druhý typ chloritu zarůstá do ferrieritu a částečně ho zatlačuje, tento typ je zřejmě mladší než ferrierit.
Nejstarším zeolitem v asociaci je chabazit, který narůstá na starší, dokonale omezené klencové krystaly kalcitu I. Posléze je sám zatlačován mladším kalcitem II a vytváří izolované nepravidelné relikty.
Ferrierit tvoří vláknité agregáty vzájemně se prorůstající s chloritem. Místy jsou vlákna příčně rozpraskána, tyto praskliny jsou rovněž vyplněny chloritem." (6)

Zdroj:
Železo v přírodních zeolitech - Jiří Toman - Bakalářská práce, str. 24-28 (6)


Fotogalerie z návštěv

Svojanov - lom - 5.11.2023

Literatura

Citace

Citace

(1) VLK, Jan. Zeolity z lokality Svojanov. Online. MineralShop. 2020. Dostupné z: https://www.mineralshop.cz/blog-mineralshop/lokality/1135-zeolity-z-lokality-svojanov.html. [cit. 2024-03-10].
(2) ONDRÁČEK, Jakub. Zeolity z lokality Svojanov. Online. IS.MUNI.CZ - Informační systém Masarykovy univerzity. 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/godj9/svory_jako_suroviny_rane_stredovekych_zernovu_na_Morave.pdf. [cit. 2024-03-10].
(3) MINDAT.ORG. Svojanov quarry. Mindat.org [online]. 2021 [cit. 2024-03-10]. Dostupné z: https://www.mindat.org/loc-158140.html.
(4) VODNÍ ZDROJE CHRUDIM, SPOL. S R. O. LOKALITY K EXKURZNÍMU PRŮVODCI ŽIVÁ GEOLOGIE (POLIČSKO-SVITAVSKO). GEOVĚDY [online]. 2013 [cit. 2024-03-10]. Dostupné z: https://www.geovedy.cz/cs/files/policsko_mapa.pdf.
(5) TOMAN, Jiří. ŽELEZEM BOHATÉ ZEOLITY Z LOKALITY SVOJANOV, ČESKÁ REPUBLIKA. Online. DOCPLAYER. 2010. Dostupné z: http://docplayer.cz/15171758-Zelezem-bohate-zeolity-z-lokality-svojanov-ceska-republika.html. [cit. 2024-03-10]..
(6) TOMAN, Jiří. Železo v přírodních zeolitech. Online. IS.MUNI.CZ - Informační systém Masarykovy univerzity. 2009. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/aep99/Zelezo_v_prirodnich_zeolitech.pdf. [cit. 2024-03-10].