FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Strhaře u TišnovaStrhaře u Tišnova

Lokalizace:
Lokalita Strhaře se nachází přibližně 500 m jihovýchodně od okraje stejnojmenné obce. Zastavit lze na odbočce lesní cesty těsně před mostem a pokračovat po této lesní cestě k lokalitě.

Informace o lokalitě:
Uranový rudní výskyt byl objeven v roce 1960. Jedná se o dva výskyty vzdálené od sebe 150 m. Plocha uranové anomálie i s aureolou měla rozměry 305 x 230 m a maximální hloubku 2,2 m. V roce 1960 byla šachticí č. 42 vytěžena severní část, v roce 1964 pak povrchově i část jižní. Celková vytěžená plocha dosáhla 900 m2. Po povrchovém odtěžení uranové mineralizace byla plocha výskytu rekultivována. Tím zmizela možnost sběru na vlastní lokalitě. (1)

Geologie:
Rudní výskyt je situován v mělkém synklinoriu fylitů svratecké klenby moravika. Ve výplni poruch se uplatňuje tektonický jíl a zvětralá horninová drť. Okolní horniny jsou muskoviticko-cloritické fylity a muskoviticko-sericitické ruly s vložkami kvarcitů a erlanů. podloží tvoří ortoruly. (1)

Mineralogie:
Z uranových minerálů byl na lokalitě zjištěn silně navětralý uraninit se zachovalou ledvinitou texturou, autunit a metaautunit. Z dalších minerálů je zde uváděn galenit a hematit. V nedaleké lesní cestě, vedoucí k lokalitě, byly nalezeny uranové slídy - torbernit, metatorbernit a metaautunit. Dále pak uranofán a kasolit. (1)


Fotogalerie z návštěv

Strhaře - 29.4.2017Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III., Kutná Hora: Kuttna, 2010, str. 94
ISBN 978-80-86406-56-5. (1)

PAULIŠ P., KOPECKÝ S. (2017) Strhaře u Tišnova - zajímavý uranový výskyt. − Minerál, 25, 2017/3, 234-238. České Budějovice. (2)

Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien, Mähren und Schlesien III. Kutná Hora: Kuttna. ISBN isbn978-80-86406-56-5.
(2) PAULIŠ P., KOPECKÝ S. (2017) Strhaře u Tišnova - zajímavý uranový výskyt. −Minerál, 25, 3, 234-238. České Budějovice.
(3) LOKALITA URANOVÝCH SLÍD STRHAŘE. Minerály - prodej [online]. Copyright © [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.mineraly-prodej.cz/clanek/lokalita-uranovych-slid-strhare.html.
(4) Strhaře - Mineralshop.cz. Home - Mineralshop.cz [online]. Copyright © 2000 [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.mineralshop.cz/blog/1044-strhare.html.
(5) Minerály České republiky : Minerály - České lokality : Torbernit - Strhaře u Tišnova [online]. Copyright © 2021 eStránky.cz [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://sutrak.estranky.cz/fotoalbum/mineraly---ceske-lokality/torbernit---strhare-u-tisnova.html.
(6) Bulletin Mineralogie Petrologie : Tiemannit z uranového rudního výskytu Strhaře u Tišnova [online]. Copyright ©V [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: http://bullmineral.cz/paper/download/151/fulltext.