FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Špičák v Orlických horáchGabro bylo v minulosti těženo jednoetážovým stěnovým lomem, činným s přestávkami v letech 1937 – 1994 (Vocílka 1980), materiál byl používán pro výstavbu pohraničního opevnění, později jako kvalitní betonářské a silniční kamenivo a také jako stavební a základový kámen (Hošek 1969). (1)

Špičák v Orlických horách

Lokalizace:
Přibližně 1,75 km sz. od Deštného v Orl. horách, na z. úbočí vrchu Špičák (833 m n. m.) (1).

Informace o lokalitě:
Opuštěný rozsáhlý lom o čtyřech patrech, v minulosti těžba pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu. Na spodním patře zbytky zpracování kamene (drtička) jinak zasucený a zarostlý. II. patro -nejrozsáhlejší těžba; III. patro - křemenná žíla. (1).

Geologie:
Žilný peň uralitizovaného pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu až gabra o rozměrech 4x0,5 km, který proniká metamorfity bazální části novoměstské série, zejména amfibolity a krystalickými břidlicemi. Masiv tvoří ploché těleso skloněné pod úhlem 60° k SV a buduje samostatný hřbet rovnoběžný s hřebenovou částí Orlických hor. Hornina má šedozelenou barvu, středně zrnitou až porfyrickou strukturu a je typická dlouhými lištami plagioklasů (labradorit až bytownit) světle šedé barvy o délce do 4 cm, které vykazují na lomu zřetelné lamelování. Místy se vyskytují polohy tvořené pouze lištami plagioklasů, gabrodiorit tak přechází v anortozit. Pyroxeny, diallag a hypersten jsou postiženy uralitizací, v původní podobě se zachovaly pouze v mikroskopických fragmentech. (1).

Mineralogie:
Na lokalitě je zajímavá akcesorie ilmenitu intramagmatického původu, tvořícího černohnědá zrna o velikosti do 1 cm, zarostlá v amfibolech nebo pyroxenech. Obsah TiO2 v hornině dosahuje průměrně 2,64-4,22% a v minulosti byl proveden průzkum zásob titanové rudy, ložisko se pro nízkou mineralizaci ukázalo jako nevhodné pro těžbu. Další minerální akcesorií jsou poměrně hojná zrnka a sloupečky apatitu, vzácnější je titanit, allanit, pyrit a chalkopyrit (Ulrych, Langrová 1979), dále pektolit tvořící jemně vláknité až radiálně paprsčité agregáty, zjištěn byl rovněž prehnit a laumontit. (1).
Podél puklin docházelo ke vzniku celé řady minerálů z hydrotermálních roztoků. Mimo narůžovělé živce vznikají pektolit, natrolit, heulandit, prehnit a jílové minerály. Vzácný byl nález zeleného fluoritu na pektolitu. (2).

Zdroj:
Geologické lokality - Špičák u Deštného ID:3324 (1)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3324 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3324.
(2) KATEDRA GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, Exkurze z mineralogie, petrologie a ložiskové geologie, 26.5. - 1.6. 2003, Východní Čechy, Podkrkonoší, Jizerské hory [online]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202003/
(3) Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech, Špičák u Deštného v Orlických horách [online]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/Spicak/Spicak.htm
(4) Špičák, Deštné v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou District, Hradec Králové Region, Czech Republic. Mindat.org - Mines, Minerals and More [online]. Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993 [cit. 08.07.2019]. Dostupné z: https://www.mindat.org/loc-231369.html
(5) Akcesorické minerály z gabra na Špičáku u Deštného (Orlické hory) – Mgr. Ivana Mokrá. Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. Dostupné z: https://theses.cz/id/wgzlnb/
(6) Moravské zemské muzeum Brno - oficiální stránky [online]. Dostupné z: http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/AMM_SG_1_2015/AMM-Sci-Geol-1-2015-abstract-04.pdf
(7) KATEDRA GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, Spojená exkurze z mineralogie, petrografie, paleontologie, regionální a ložiskové geologie - východní Čechy - 14. - 18. května 2012 [online] Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze2012/index.htm#%C5%A0pi%C4%8D%C3%A1k_u_De%C5%A1tn%C3%A9ho