FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Pískovna RudicePískovna Rudice

Pískovna Rudice

Pískovna Rudice

Pískovna Rudice

Pískovna Rudice

Pískovna Rudice

Lokalizace:
Pískovna Seč na jz. okraji Rudice, u silnice směrem z Rudic do Olomučan. (1)
GPS: 49.3325614N, 16.7165136E

Informace o lokalitě:
Patrový jámový lom, v současné době netěžený (200 × 400 × 50 m) . Rudické vrstvy cenomanu které a považujeme za výplň depresí a nerovností předcenomanského povrchu devonských vápenců macošského souvrství. (1)

Geologie:
Mezi obcemi Rudice a Olomučany se pod jurskými karbonáty a spodnokřídovými sedimenty, tzv.rudickými vrstvami, nachází silně členitý reliéf, představovaný až 100 m hlubokými nálevkovitými a vanovitými depresemi, považovanými za nejstarší projevy krasovění v oblasti Moravského krasu a ve východní části Českého masívu. Podle nejnovějších výzkumů vznikly ve dvou fázích tropického zvětrávání ve spodní křídě a v paleogénu rozpouštěním vápenců pod propustnými pokryvnými útvary. V současné době jsou tyto deprese vyplněny rudickými vrstvami představujícími přeplavené zbytky a produkty kaolinicko - lateritického zvětrávání. Při rozrušování bazální plochy splavovaly roztoky prosakující zvětralinovým pláštěm do tvořících se prohlubní sloučeniny železa, které se srážely na styku s karbonátovým podložím. Ve spodní části rudických vrstev tak nacházíme limonitové konkrece s příměsí hematitu, jejich těžba je uváděna již z halštatského a staroslovanského období a následně podmínila vznik železářské výroby na Blanensku. Směrem do nadloží je vyvinuto asi 70 m mocné souvrství tvořené mnohonásobně se opakujícími vrstvami kaolinických křemenných písků, červenavě zbarvených železitých pískovců a pestrých kaolinických jílů. (1)

Mineralogie:
Tyto vrstvy obsahují četné pazourky, rohovcové konkrece a křemité geody, na povrchu jsou rozšířeny čočkovité vrstvy křemenných oblázkových štěrků. Nejsvrchnější část souvrství je tvořena sprašovými hlínami proměnlivé mocnosti. Při východním okraji lomu se vyskytují izolované zbřidličnatělé devonské vápence se spiriferovou faunou. Z rudických vrstev pocházejí i další četné paleontologické nálezy především amonitů, ježovek, mlžů a hub. Na horní výchozové hraně jihovýchodního cípu pískovny můžeme sledovat intenzivní kliváž v subvertikálních silně zbřidličnatělých tmavých vápencích macošského souvrství. (1)

Zdroj:
Česká geologická služba - Geologické lokality ID:759 (1)
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska (2)Pískovna Rudice - 7.11.2015


Rudice


Rudice

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005.
ISBN 80-86406-35-0.Rudice


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 759 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/759.
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Rudice - Seč [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Rudice/Rudice_text.htm.