FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

JívkaDůl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova. Vstup do dolu štolou Bohumír je umístěn mezi správní budovou, hlavní výrobní a skladovací halou areálu z panelové manipulační plochy. Návštěvníci mohou do podzemí vstoupit štolou Bohumír a vrátit se zpět stejnou cestou, nebo vylezou z podzemí nově vybudovanou šachticí, která je umístěna pod vrátnicí areálu SK Jívka. Já lezl šachticí ...

Jívka

Jívka

Jívka

Jívka

Jívka

Jívka

Jívka

Jívka

Lokalizace:
Důl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova.

Informace o lokalitě:
Důl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova, cca 60 km jihovýchodně od Kowar. Vstup do dolu štolou Bohumír je umístěn mezi správní budovou, hlavní výrobní a skladovací halou areálu z panelové manipulační plochy. Návštěvníci mohou do podzemí vstoupit štolou Bohumír a vrátit se zpět stejnou cestou, nebo vylézt z podzemí nově vybudovanou šachticí, která je umístěna pod vrátnicí areálu SK Jívka.
Sbírat vzorky měděného zrudnění je možné na odvalu, který se nachází mimo oplocený areál.

Geologie:
Katastrální území Dolní Vernéřovice obce Jívka bylo hornicky zkoumáno a těženo již během 19. století..
Na výchozech jíveckých vrstev byly odkryty radvanické sloje a to i v areálu dnešního závodu SK Jívka a zejména západně od něj směrem k Radvanicím. V nadloží uhelných slojí byly ve vernéřovických vrstvách odkryty tři rudní žíly měděné rudy chalkozínu (Cu2S), bornitu (Cu3FeS3), pyritu (FeS2), malachitu Cu2(CO3)(OH)2, azuritu Cu3(CO3)2(OH)2, covellinu (CuS).
Hornické práce byly přerušeny v letech 1866-68 v době Prusko - Rakouských válek. Potom pokračovala otvírka rudného ložiska vyražením štoly Bohumír (Gottfried stollen) a dědičné odvodňovací štoly svatého Jana (Johaness Erst Stollen) se zaústěním do potoka Dřevíč ve východní části obce Jívka.
Kolísavá a často přerušovaná těžba byla ukončena ještě před koncem 19. století. V letech 1918 – 1920 obnovila těžbu firma Mautner. Vybudovala zde novou gravitační úpravnu terasovité konstrukce a kovohutě, na okolních pastvinách založila odkaliště. V té době bylo ložisko otevřeno hlavní štolou Bohumír, jejíž původní parní stroj byl nahrazen elektrickým a pomocnými štolami Jan a Terezie. Pro nerentabilnost byl důl v roce 1926 znovu uzavřen. Nepříznivě vyzněl i vrtný průzkum v letech 1939 – 1942, prováděný německou firmou Deutsche Tiefbohr AG. Důl a ložisko mědi bylo po válce zestátněno a od roku 1954 v něm byly prováděny průzkumné a těžební práce n. p. Východočeské rudné doly Horní Vernéřovice. V roce 1958 je převzaly Rudné doly Jeseník n. p.. V roce 1955 byla uvedena do provozu nová úpravna mědi, která pro nedostatečné zásoby zdejšího ložiska a navíc těžko oddělitelné zrudnění pyritu od minerálů mědi místní suroviny zpracovávala také rudy vydobyté na slovenských nalezištích. Upravené rudy se potom vozily zpět na Slovensko do hutí v Krompachu. V tomto období dosáhl důl největší otvírky.
Od roku 1965 probíhala likvidace dolu. V roce 1970 byl zrušen dobývací prostor Horní Vernéřovice. Během likvidace dolu bylo použitelné zařízení z dolu vyvezeno, zařízení úpravny demontováno, zčásti použitelná zařízení převedena na nově budované závody v rámci podniku RD Jeseník. Ve IV. čtvrtletí 1978 byla štola Bohumír na konci vyzděné části zazděna a důl byl po úroveň 4. p zatopen.
Na jaře 2014 bylo zahájeno zmáhání štoly Bohumír a po té i chodby v podložní 2. sloji. Před zahájením zmáhání byla štola Bohumír oddělena od nerekonstruované části zdí, za níž byla původní dřevěná výztuž zborcená – zeď byla vybourána a byla zahájena obnova původní výztuže. (1)

Mineralogie:
Rudní žíly obsahují měděné rudy chalkozínu (Cu2S), bornitu (Cu3FeS3), pyritu (FeS2), malachitu Cu2(CO3)(OH)2, azuritu Cu3(CO3)2(OH)2, covellinu (CuS).

Zdroj:
Měděný důl Bohumír - Jívka (1)Jívka


Jívka

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X.

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012.
ISBN 978-80-86406-64-0.Jívka


Citace

Citace

(1) Měděný důl Bohumír. Úvod [online]. Copyright © 2022 [cit. 20.01.2022]. Dostupné z: https://www.djs-ops.cz/cinnosti/medeny-dul-bohumir/.