FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

EjpoviceNejrozsáhlejší pozůstatek po těžbě železných rud v Barrandienu středočeské oblasti českého masívu. Prvohorní ordovické sedimenty zde tvoří plochou synklinálu zakleslou díky tektonickým pohybům do hornin svrchního proterozoika, které zároveň obklopují celou synklinálu.
Rudohnědé strmé útesy na severní straně jezera tvoří přírodní památku „Ejpovické útesy“. Při těžbě zde byl odkryt bývalý břeh spodnoordovického moře. Na proterozoických buližnících jsou patrné abrazivní jevy příbojové činnosti. Povrch buližníku je ohlazený, v jeho kapsách jsou sedimentární výplně klabavského souvrství. Lze nalézt i pozůstatky přisedlých mechovek a stromatolitů. Jako zachovalá příbojová facie s přichycenými zkamenělinami je „Ejpovický útes“ nejstarší známý svého druhu na světě. (2)

Ejpovice

Ejpovice

Ejpovice

Ejpovice

Lokalizace:
Severní svah bývalého železnorudného dolu, 500 m JJV. od kóty 430,2 (Hradiště). (1)

Informace o lokalitě:
Území tvoří příkrý svah lomové stěny s výchozy buližníků. Celková výměra 0.89 ha. (1)

Geologie:
Ordovické šárecké vrstvy s polohami sedimentárních železitých oolitických rud se nachází v jihovýchodní části lomu u přítoku říčky Klabavky. V severní části ložiska jsou šárecké vrstvy vyvinuty ve facii sedimentárních Fe rud, v tzv. hlavním ejpovickém ložisku. (2)

Mineralogie:
V něm převládá hematitová a pelosideritová ruda. Železné rudy jsou tvořeny tzv. oolity, ty jsou 1 až 2 mm velké, bývají většinou zploštělé a jejich centrum tvoří větší křemenná zrna nebo úlomky fosfatických misek brachiopodů. Vrstvy jsou díky proudům v mořském prostředí vytříděny. Obsah Fe je poměrně malý, okolo 25%. (2)

Zdroj:
Geologické lokality - Ejpovické útesy ID:1001 (1)
Geologické, Paleontologie, Astronomie - Lom Ejpovice (2)


Ejpovice

Fotogalerie z návštěv

Ejpovice - 4.8.2007Ejpovice

Fotogalerie nálezů

Ejpovice - vzorky - 4.8.2007Ejpovice

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.Ejpovice


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1001 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1001.
(2) Lom Ejpovice. Významné geologické lokality, paleontologie, astronomie - Josef Mucha [online]. Copyright © Josef Mucha [cit. 04.04.2021]. Dostupné z: https://www.geologie-astronomie.cz/Fotogalerie/_fotogalerie/Lom-Ejpovice.
(3) Důl Ejpovice - Důl Ejpovice - Oficiální stránky obce Dýšina. Titulní stránka - Oficiální stránky obce Dýšina [online]. Copyright © 2021 [cit. 04.04.2021]. Dostupné z: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/historicke-fotografie/rnd-ejpovice-4/dul-ejpovice/.
(4) Historie lomu a těžby rudy - Rudný lom Ejpovice - TAGGMANAGER.CZ. m.TAGGMANAGER.CZ [online]. Dostupné z: http://m.taggmanager.cz/4898