FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černý Důl - vápencový lomVycházková stezka "Okolo lomu" v Černém Dole Vás provede po okružní trase z náměstí v Černém Dole okolo těžebního prostoru vápencového lomu, pod nákladní lanovkou zpět podél svahu místního lyžařského areálu zpět do centra městyse. (2)Černý Důl - vápencový lom

Lokalizace:
Asi 250 m od kostela v Černém Dole najdeme vstup do etážového lomu. Přístup do lomu je po asfaltové komunikaci, která vychází ze zadní části náměstí v Černém dolu. Lom je činný, pro vstup je nezbytné povolení majitele. (1)

Informace o lokalitě:
V lomu Černý Důl je těžen vápenec, který je unikátní lanovou dráhou dopravován do závodu v Kunčicích nad Labem. Zde je zpracováván pro výrobu SOMS a také rozemílán na jednotlivé frakce a dále distribuován. (7)

Geologie:
Těžené horniny náleží do regionálně geologické jednotky označované jako krkonošsko-jizerské krystalinikum. V detailnějším členění této jednotky se jedná o tzv. ponikelskou skupinu, jejíž stáří se předpokládá v intervalu svrchní ordovik – silur.
Ponikelská skupina má mocnost kolem 300 m a dělí se do tří souvrství:
- nejstarší jsou sericitické kvarcity s vložkami metakonglomerátů
- v nadloží najdeme grafit-sericitové fylity a výše pak metalydity popř. grafitové kvarcity
- nejmladší souvrství tvoří chlorit-sericitové fylity s hojnými polohami krystalických vápenců až dolomitů, albitových kvarcitů, křemen-albitových břidlic nebo zelených břidlic. (1)

Nejbližší okolí lokality je budováno chlorit-sericitovými fylity nejmladšího souvrství, které pozvolna přecházejí do starších grafit-sericitových fylitů. Tělesa krystalických vápenců a dolomitů v nich tvoří polohy od několika do desítek metrů. V jednom z větších těles je založen lom u Černého dolu. Směr tělesa je V-Z, m mocnost až 200 m a délku 1000 m. (1)

Mineralogie:
Krystalický vápenec je jemně až drobně zrnitá hornina s bílou, někdy namodralou nebo narůžovělou barvou. Průměrné složení suroviny je 52,3 % CaO, 1,3 % MgO a 2,8 % SiO2.
V dutinách mramorů najdeme pěkné ukázky agregátů i krystalů kalcitu. Krystaly převážně klencového nebo skalenoedrického typu bývají bezbarvé, světle okrové nebo světle hnědé barvy a místy dosahují velikosti několika centimetrů až decimetrů. (1)

Zdroj:
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Černý Důl (1)
Vycházková stezka Okolo lomu (2)
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. - VÝROBNÍ PROVOZ ČERNÝ DŮL (7)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

CHALOUPSKÝ, Josef. Geologie Krkonoš a Jizerských hor. Praha: Ústřední ústav geologický v Academii, 1989.

Citace

Citace

(1) Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Černý Důl [online]. Copyright © 2019 [cit. 18.07.2019]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/cerny_dul/cerny_dul_text.html.
(2) Vycházková stezka Okolo lomu - Oficiální stránky městysu Černý Důl. OBČANÉ - Oficiální stránky městysu Černý Důl [online]. Copyright © 2019 [cit. 18.07.2019]. Dostupné z: http://www.cernydul.cz/turiste/tour-stezky-trasy-cile/vychazkova-stezka-okolo-lomu-0_38.html.
(3) Lanové dráhy v české republice - Nákladní lanovka Černý Důl - Kunčice nad Labem [online]. Copyright © 2019 [cit. 18.07.2019]. Dostupné z: http://www.lanove-drahy.cz/nld_kuncice.htm?page=pre_nld.
(4) Mapy.cz. Mapy.cz [online]. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=15.7018273&y=50.6358117&z=15&source=base&id=2130171.
(5) Muzeum - Výstavy / akce - Oficiální stránky městysu Černý Důl. OBČANÉ - Oficiální stránky městysu Černý Důl [online]. Copyright © 2019 [cit. 18.07.2019]. Dostupné z: http://www.cernydul.cz/turiste/muzeum-cerny-dul/muzeum-vystavy-akce/.
(6) Výrobní provoz Černý Důl - Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.. Výrobce stavebních hmot a materiálů Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. [online]. Copyright © 2019 Všechny práva vyhrazena společností KVK Holding a.s. [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: https://www.kvk.cz/vyrobni-provoz-cerny-dul_p37.html.