FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Bezděčín - lomBezděčín - lom

Lokalizace:
Velký 3 etážový činný lom o rozměrech minim. 400 x 250 m a výškou stěny kolem 30 m. Těžba drceného kameniva. (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Bazaltandezitové těleso, tzv. spodní melafyr (perm, autun), pokračování kozákovského tělesa. Melafyr je v některých polohách masívní, v některých polohách mandlovcovitý. Mimořádně se nacházejí i vulkanoklastika. Místy mandlovcovité, místy masivní andezitoidy. Výplně dutin jsou často tvořeny chalcedonem, acháty, jílovými minerály, karbonáty, různými modifikacemi křemene. Čočky a žíly tvoří jaspis. Andezitové těleso je tvořeno několika lávovými proudy. Na svrchní etáži v sv. části lomu jsou tufové nevytříděné aglomeráty s útržky sedimentů. Jde zřejmě o komínovou brekcii. (Prouza 2009).
Severním předpolím lomu prochází lužická porucha, zlom podle něhož byly fylity železnobrodského krystalinika přesunuty přes mladší horniny permské (prachovce jílovce, pískovce i melafyry) a křídové (vrstevní sled od cenomanu po svrchní turon. Výška skoku je odhadována na 1000 m. (1)

Mineralogie:
V achátech bývají obsaženy i karbonáty, kalcit nebo dolomit, ze zeolitů heulandit, chabasit, laumonit, harmotom. Zastoupeny jsou i křemen-barytové žíly se světle zeleným fluoritem. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Lom u Bezděčína - andezitoidy ID:1460 (1)


Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000.
ISBN 80-86406-08-3.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1460 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1460.