FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Strhaře u TišnovaStrhaře u Tišnova

Lokalizace:
Lokalita Strhaře se nachází přibližně 500 m jihovýchodně od okraje stejnojmenné obce. Zastavit lze na odbočce lesní cesty těsně před mostem a pokračovat po této lesní cestě k lokalitě.

Informace o lokalitě:
Uranový rudní výskyt byl objeven v roce 1960. Jedná se o dva výskyty vzdálené od sebe 150 m. Plocha uranové anomálie i s aureolou měla rozměry 305 x 230 m a maximální hloubku 2,2 m. V roce 1960 byla šachticí č. 42 vytěžena severní část, v roce 1964 pak povrchově i část jižní. Celková vytěžená plocha dosáhla 900 m2. Po povrchovém odtěžení uranové mineralizace byla plocha výskytu rekultivována. Tím zmizela možnost sběru na vlastní lokalitě. (1)

Geologie:
Rudní výskyt je situován v mělkém synklinoriu fylitů svratecké klenby moravika. Ve výplni poruch se uplatňuje tektonický jíl a zvětralá horninová drť. Okolní horniny jsou muskoviticko-cloritické fylity a muskoviticko-sericitické ruly s vložkami kvarcitů a erlanů. podloží tvoří ortoruly. (1)

Mineralogie:
Z uranových minerálů byl na lokalitě zjištěn silně navětralý uraninit se zachovalou ledvinitou texturou, autunit a metaautunit. Z dalších minerálů je zde uváděn galenit a hematit. V nedaleké lesní cestě, vedoucí k lokalitě, byly nalezeny uranové slídy - torbernit, metatorbernit a metaautunit. Dále pak uranofán a kasolit. (1)


Fotogalerie z návštěv

Strhaře - 29.4.2017Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III., Kutná Hora: Kuttna, 2010, str. 94
ISBN 978-80-86406-56-5. (1)

PAULIŠ P., KOPECKÝ S. (2017) Strhaře u Tišnova - zajímavý uranový výskyt. − Minerál, 25, 2017/3, 234-238. České Budějovice. (2)