FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Přibyslavice

Přibyslavice

Lokalizace:
Opuštěný zatopený lom o průměru cca 50 m, výška stěny nad hladinou vody do 10 m, asi 500 m sv. od centra obce, asi 100 m záp. od lomu č.4. (1)

Informace o lokalitě:
Velké krystaly granátu (běžně 5 cm) jsou známy z Přibyslavic od 30. let, sběratelé je do nedávné minulosti získávali v lomu č.3, který byl však přeměněn na skládku. Lom č.5 tak dnes zůstal jediným místem s výskytem granátu-spessartinu. (1)

Geologie:
Lom je založen v centrální části lělesa leukokrátní muskovit-turmalinické "přibyslavické" ortoruly (dříve "přibyslavická žula"). V lomu do ortoruly intruduje žilné těleso muskovitického aplitu a do aplitu intruduje muskovit-biotit-turmalinický pegmatit. Hranice mezi pegmatitem a aplitem je neostrá. Pegmatit vysílá do aplitu četné apafýzy bohaté turmalínem. Aplit je v blízkosti pegmatitu obohacen granátem. (1)

Mineralogie:
Jednotlivé krystaly granátu jsou přitom z velké části lokalizovány na střižných zonách vycházejících z pegmatitu. Granáty (spessarrtin-almandiny) obsahují často značné množství inkluzí křemene, což podporuje vysvětlení jejich vzniku metasomatosou při níž byly fluidy vycházejícími z pegmatitu zatlačeny všechny původní minerály aplitu s vyjímkou křemene. Styk aplitu s ortorulou je pozvolný a dosud se jej nepodařilo interpretovat. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Přibyslavice, lom č. 5, ID:1424 (1)


Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X.