FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Kunětická horaKunětická hora

Kunětická hora

Kunětická hora

Kunětická hora

Lokalizace:
Asi 5 km sv. od Pardubic, severně od obce Ráby. Přístupná ze silnice Ráby - Němčice, případně po zelené turistické značce z Ráb nebo po červené z Kunětic. (1)

Informace o lokalitě:
Výrazný vršek v rovinaté krajině v okolí Pardubic. Na vrcholu stojí pozdně středověkký hrad. Hornina je odkryta zejména lomem v západní a jižní části kopce. (1)

Geologie:
Tefrifonolitový lakolit (mělce podpovrchová intruze) obnažený z okolních křídových usazenin selektivní erozí. Svým oligocénním stářím spadá Kunětická hora do hlavní etapy vulkanické činnosti v Českém masivu. (1)

Mineralogie:
Hauynický tefritoidní fonolit je jednou z nejkyselejších variet neovulkanitů prorážejících sedimenty české křídové tabule. Převažující složkou je ortoklas, plagioklas, nefelín, minerály sodalitové skupiny a aegirinový augit. Z vedlejších a akcesorických složek jsou zastoupeny amfibol, magnetit, titanit, apatit, pyrit, kalcit a natrolit. Textura horniny je amygdaloidní, v dutinách se nachází krystalovaný kalcit nebo jehlicovitý natrolit. (2)

Zdroj:
Geologické lokality - Kunětická hora ID : 3567 (1)
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Kunětická hora u Pardubic(2)


Kunětická hora


Kunětická hora

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Mineralogické lokality okolí Kutné Hory

Literatura

PAULIŠ, Petr. Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. Kutná Hora: Kuttna, 1999.
ISBN 80-902719-0-1.Kunětická hora