FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Horní RokytniceHorní Rokytnice

Horní Rokytnice

Horní Rokytnice

Horní Rokytnice

Horní Rokytnice

Lokalizace:
Hlavní ložisko této oblasti je situováno na severním svahu Sachrova hřebene v Horní Rokytnici. (1)

Informace o lokalitě:
Lokalita se nachází cca 410 m západně od jámy Julie, která byla vyzmáhána v polovině 19. století v oblasti odvalů historického dolu Darované štěstí (Bescherte Glück, 16.- 17. stol.), který je lokalizován na severním svahu Sachrova hřebene nad Horní Rokytnicí (Velebil 2001). V letech 1959 - 1962 bylo v prostoru západně od historického dolu Darované štěstí vyhloubeno několik průzkumných šachtic, částí těchto prací bylo zachyceno bohaté oxidační pásmo s výskytem výrazné supergenní mineralizace. (1)

Geologie:
Polymetalická sulfidická mineralizace stratiformního typu v okolí Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších je vázána na horniny pestré skupiny (dolomitické mramory, kvarcity, erlany apod.), které tvoří vložky v šedých nebo grafitických fylitech. (1)

Mineralogie:
Na ložisku je bohatě vyvinuta supergenní zóna s hojným zastoupením chryzokolu a dalších (často rentgenamorfních) silikátů s obsahem Cu; místy hojné byly i výskyty hemimorfitu považované za nejhezčí v ČR. Ze supergenních karbonátů jsou zde uváděny výskyty agregátů malachitu, azurit, paprsčitý smithsonit a sloupcovité či tabulkovité krystaly cerusitu (Velebil 2001). Šrein a Langrová (2000) zde uvádějí bez bližších dat i mikroskopické agregáty aurichalcitu. (1)

Zdroj:
Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších (1)


Horní Rokytnice


Horní Rokytnice


Horní Rokytnice

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000.
ISBN 80-86406-08-3.Horní Rokytnice