FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Rožná - HradiskoRožná - Hradisko

Rožná - Hradisko

Rožná - Hradisko

Rožná - Hradisko

Rožná - Hradisko

Rožná - Hradisko

Lokalizace:
Staré haldy, lom a důlní práce na vrchu Hradisko, asi 150 m Z od silnice z Rožné do Zlatkova. (1)

Informace o lokalitě:
Starý lom s odkrytým výchozem žíly pegmatitu a četné staré haldy, šachta a štola na zalesněném vrchu Hradisko u Rožné. (1)

Geologie:
Žíla litného pegmatitu je situována v SV části strážeckého moldanubika, v blízkosti jeho styku se svrateckým krystalinikem. Okolními horninami jsou metapelity a metavulkanity proterozoického stáří. Regionální metamorfóza dosahuje amfibolitové facie, dominantními horninami jsou biotitické a amfibolické ruly (Sekanina 1946, Novotný a Štelcl 1951, Pokorný 1956). Pegmatitová žíla je asi 1 km dlouhá. Na vrchu Hradisko dosahuje největší mocnosti - až 35 m. Je orientovaná SSZ-JJV směrem, rovnoběžná s foliací okolních hornin, ukloněná 60 stupňů k ZZJ. Kontakt žíly s okolními horninami je ostrý. Kromě vrchu Hradiska byl pegmatit otevřen též na kopci Borovina a vystupuje na povrch i za silnicí z Rožné do Zlatkova. Pegmatit je zonální s vývojem několika texturně-paragenetických jednotek (Novák 1992). (1)

Mineralogie:
Střední části žíly jsou tvořené křemenem s albit-lepidolitovou subjednotkou, ve které se objevuje většina vzácnějších minerálů: lepidolit, elbaity, albit, kasiterit, topaz, apatit, amblygonit, montebrazit a další. Pozdější hydrotermální a zvětrávací procesy daly vznik hydroslídám, bertranditu, cookeitu a jílovým materiálům. V současnosti je z pegmatitu na Hradisku uváděno 26 minerálů (Novák 1992). Lepidolit, typický minerál rožeňského pegmatitu, tvoří v rámci albit-lepidolitového komplexu jemnozrnné bloky převážně fialové barvy až do velikosti 1 m. Nejnověji je mineralogicky zpracován Černým et al. (1992). Ostatní minerály a jejich geneze je charakterizována zejména v pracech Nováka (1992), Bernarda et al. (1981), Sekaniny (1946, 1950) a dalších. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Rožná u Bystřice nad Pernštejnem ID : 786 (1)


Rožná - Hradisko


Rožná - Hradisko

Fotogalerie nálezů

Rožná - Hradisko - 24.8.2008Rožná - Hradisko

Literatura

ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 76.

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012.
ISBN 978-80-86406-64-0.Rožná - Hradisko


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 786 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/786.
(2) Rožná – Hradisko | Láska k šutrům. Láska k šutrům [online]. Copyright © [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: http://www.laskaksutrum.cz/rozna-hradisko/.
(3) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Rožná – Hradisko [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Rozna/Rozna-text.htm.