FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Malhostovická peckaPřírodní památka Malhostovická pecka byla vyhlášena v roce 1980 na ploše 1,85 ha v k.ú. obce Malhostovice a je tvořena vyvýšeným skalním útvarem z devonských vápenců (300-332 m n.m.) se skalní stepí a teplomilnými stepními společenstvy s roztroušenými dřevinami při úpatí. Lokalita je obklopena intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou. Přírodní památka je především stepní lokalitou a dřeviny jsou v území zastoupeny jen roztroušeně, především při jižním úpatí. Na lokalitě se vyskytuje řada teplomilných mechů a lišejníků.
Ze zvláště chráněných se vyskytuje velmi početně koniklec velkokvětý a dále lomikámen trojprstý. Ohrožené druhy rostlin zařazené na Červeném seznamu naší flóry jsou zastoupeny například huseníkem ouškatým, chlupáčkem hadincovitým, tařinkou horskou a rozrazilem rozprostřeným. Navíc zde rostou některé další regionálně významné druhy jako je kručinka chlupatá, ostřice nízká, česnek chlumní, čistec přímý a divizna knotkovitá.
Významné druhy živočichů jsou zastoupeny především pestrým společenstvem bezobratlých, mimo jiné zde žije i teplomilná kriticky ohrožená kudlanka nábožná. Z obratlovců stojí za zmínku ještěrka obecná a hnízdící ťuhýk obecný a bramborníček černohlavý. (2)

Lokalita

Lokalizace:
Malhostovická pecka (332,3 m n.m.) leží v Tišnovské kotlině, asi 500 m na JZ od obce Malhostovice. (1)

Informace o lokalitě:
Skalní útvar vilémovických vápencích macošského souvrství (stř. devon) s ukázkami fauny korálových útesů. (1)

Geologie:
Izolovaná vyvýšenina s opuštěným kamenolomem je nejsevernějším výskytem vápenců v pruhu zachovaném jen v reliktech a končícím nedaleko hradu Veveří. V kamenolomu vystupují vilémovické vápence macošského souvrství (stř. devon) s ukázkami fauny korálových útesů. Na základě fosilního obsahu a zjištěné asociace bentózní fauny lze usuzovat na pozici při čelním okraji bývalého útesového pásma. I přes mírnou rekrystalizaci vápence se podařilo zjistit, že jej tvoří společenstvo sesilního bentosu: ze 60% stromatopory, 33% tabulátní koráli, 6% rugózní koráli, 1% články krinoidů a ostatní zbytky. Bloky stromatopor, zčásti polámané, dosahují velikosti až 70 cm. Vápencový útvar výrazně vystupuje z vápnitých jílů (téglů) spodního badenu a sprašových pokryvů, které vyplňují Tišnovskou kotlinu. (1)

Mineralogie:
.

Zdroj:
Geologické lokality - Malhostovická pecka ID:2990 (1)
NECESTY - MALHOSTOVICKÁ PECKA (2)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2990 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2990.
(2) NECESTY : MALHOSTOVICKÁ PECKA [online]. Dostupné z: http://www.hynna.net/pecka.php.
(3) PP Malhostovická pecka | Město Tišnov. Město Tišnov | oficiální web [online]. Copyright © Město Tišnov [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://www.tisnov.cz/pp-malhostovicka-pecka.
(4) Jihomoravský kraj : Archivní web : Životní prostředí : Odborné publikace Ochrany přírody : Malhostovické kopečky [online]. Dostupné z: https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/publikace/natura_2000_malhostovicke_kopecky.pdf.