FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

KtišV rámci vyhledávání granátové suroviny pro závod Gramika na Měděnci, kde se vyrábělgranátový koncentrát pro brusné účely, byly prováděny geologicko průzkumné práce v okolí Lhenic. Studovány bylyvýskyty granátové pražuly až migmatity, označované jako kinzigity mimo jiné na lokalitách Ktišská hora a Ktišský rybník. (1)

Ktiš

Lokalizace:
Lokalita se nachází na Ktišské hoře 1km severně od Ktiše, asi 300 m sv. od silnice Ktiš-Sedleč. (1)

Informace o lokalitě:
V roce 1992 zde byla zahájena těžba granátické horniny, která se po několik let převážela do úpravny v Měděnci V Krušných horách. V současné době je lom opuštěný. (1)

Geologie:
Kinzigity jsou součástí šumavské větve moldanubika. Geologicky jsou kinzigity vázány především na nespojité výskyty ve vrcholovém hrásťovitého pásmu, probíhajícím středem lhenické brázdy. Na zkoumaných lokalitách jsou kinzigity hlavní horninou. Podle zastoupení hlavních minerálů se dělí kinzigity na 6 základních horninových typů. Textura všech typů je paralelní až pásková, horniny bývají detailně provrásněné. (1)

Mineralogie:
Hlavním minerálem kinzigitů je granát almandin s podílem (22-25%) pyropové složky, tvořící až 1 cm velká růžová zrna. Zastoupení granátů v prarulách dosahuje až 60%. V granátu bývají uzavřena menší zrnka a krystaly křemene, zirkonu, biotitu a dalších minerálů. Vedle křemene jsoukinzigitech zastoupeny živce, reprezentované plagioklasem i ortoklasem, kterýobvykle převládá. Z dalších minerálů tyto horniny biotit, cordierit, sillimanit a řadu akcesorických minerálů. (1)

Minerály zjištěné na lokalitě:
almandin, apatit, biotit, cordierit, hematit, chlorit, ilmenit, kaolinit, křemen, kyanit, muskovit, ortoklas, plagioklas, rutil, sillimanit, spinel, zirkon. (1)

Zdroj:
PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003 str. 102.
ISBN 80-86406-27-X. (1)


Fotogalerie z návštěv

Ktiš - 14.8.2009

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X.

Šreinová, B., Šrein, V.: Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1993, roč. 1, 48-54.

Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003. ISBN isbn80-86406-27-x.
(2) Ktiš kinzigite occurrence (Tisch kinzigite occurrence), Ktiš (Tisch), Prachatice District, South Bohemian Region, Czech Republic. Mindat.org - Mines, Minerals and More [online]. Copyright © [cit. 22.01.2022]. Dostupné z: https://www.mindat.org/loc-156760.html.
(3) Geologické stránky Prácheňského muzea - on-line katalogy vzorků a lokalit. Geologické stránky Prácheňského muzea - úvod [online]. Dostupné z: http://geo.prachenskemuzeum.cz/index.php?page=catalogue&table=2¶ms=0|13;1;12;1;25;1;|25;1;%27Kti%C5%A1%27;0;&promus_id_a=170&connection_field=promus_id_a&savedPrevId=&recsId=&select_checked=.
(4) AUC.cz [online]. Copyright © [cit. 22.01.2022]. Dostupné z: http://auc.cz/ipb/youthclub/data/exkurze_kremze.pdf.
(5) Databáze významných geologických lokalit: 3738 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3738.