FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Kraskov - Havířské jámy a sejpy

Kraskov - Havířské jámy a sejpy

Lokalizace:
Východní okolí obce Kraskov, lesní porost mezi Zlatým potokem a silnicí Seč – Kraskov. (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Lokalita náleží západnímu okraji železnohorského plutonu, skalní podloží tvoří jemnozrnné až drobnozrnné dvojslídné granity typu Žumberk, Křižanovice. V rámci granitů vystupují izolované výchozy metagaber až amfibolitů a skarnů. V blízkosti Zlatého potoka jsou přítomné aluviální náplavy hlinité, písčité a štěrkovité povahy, na svazích nad potokem jsou zachovány deluviální hlinito-písčité sedimenty. V severní části lokality se nacházejí zbytky starých důlních děl- štola a dobývky vzniklé v před 18.-19. století, které souvisí s těžbou železné rudy – pyritu. Z opuštěných šachtiček a štol byl dobýván magnetit s hematitem i pyritem, ruda byla asi dodávána do blízkého Hedvikova. Propad štol a dobývek oproti terénu byl v 50. letech minulého století 10 m až 15 m, v současnosti jsou díla částečně zasucena. Bezpečnost děl byla zajištěna po r. 2005 zamřížováním vstupních štol směrem od cesty a od potoka a bezpečnostním ohrazením celého revírku. Na pravém břehu Zlatého potoka a dále proti proudu východněji jsou ještě patrné staré jámy a sejpy, které vznikly při rýžování zlata. Sejpy mají charakter kopečků od prakticky morfologicky nevýrazných až po sejpy s výškou až 2 m a 10 - 15 m dlouhých.Porostlé jsou vzrostlou vegetací. Historicky jsou tato díla kladena do dob keltského osídlení, pravděpodobně težba byla částečně obnovena slovanským obyvatelstvem. (1)

Mineralogie:
V těžkém podílu minerálů lze kromě vzácných zlatinek nalézt i granáty - pyropy , zirkony aj.. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Kraskov - Havířské jámy a sejpy ID:3661 (1)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Běhal, Zdeněk. Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách . Minerál, 2009, Roč. 17, č. 3, s. 239-244.
ISSN 1210-0710.Kraskov - Havířské jámy a sejpy na internetu

Geologické lokality - Kraskov - Havířské jámy a sejpy ID:3661 (1)Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3661 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3661.