FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Čížkova skála - lom Práchovna (Kutná Hora)Původně stěnový a jámový lom, dnes zavezeno a k vidění je jen svrchní část lomové stěny. (1)
V roce 2014 zde byla otevřena jedna z největších geologických expozic pod širým nebem u nás. Zásluhu na tom mají nadšenci z občanského sdružení Denemark, kteří nejprve museli přemístit mnohatunové bloky nejrůznějších nerostů z celkem 60 lokalit, nejčastěji funkčních nebo opuštěných lomů celého regionu Kutnohorska, Kolínska a Čáslavska.
Během krátké procházky si tu prohlédnete celou řadu hornin, které jen tak hned někde neuvidíte. Jsou totiž obvykle ukryté hluboko pod zemí. (2)

Čížkova skála - lom Práchovna

Lokalizace:
Kutná Hora - Předměstí, lom mezi tratí, Vrchlicí a silnicí. (1)

Informace o lokalitě:
Kolmá lomová stěna dnes již opuštěného lomu Práchovna vyniká instruktivním profilem o délce asi 250 m. Stěnový a jámový lom nazývaný také Čížkova skála sloužil jako zdroj stavebního kameniva při výstavbě železniční trati a okolních staveb. (1)

Geologie:
Na horniny kutnohorského krystalinika se subhorizontální až subvertikální foliací nasedají horizontálně uložené vápnité pískovce korycanských vrstev perucko-korycanského souvrství. Mezi šikmo uloženými podložními horninami kutnohorského krystalinika a na něj nasedajícími svrchnokřídovými sedimenty je patrná úhlová diskordance. Na bázi těchto pískovcových sedimentů je místy vyvinuta poloha bazálního slepence o mocnosti až 20 cm. Dobře opracované valouny křemene a krystalinických hornin o průměru až 10 cm jsou tmeleny špatně vytříděným vápnitým pískovcem. Ve vyšších částech sledu křídových sedimentů přibývá vápnité mezerní hmoty a bioklastů, pískovec je lépe vytříděný a kompaktnější. (Čech S., Vodrážka R. a Štědrá V. in Štědrá ed. 2010). (1)

Mineralogie:
Při postupu těžby byly odkryty v migmatitizovaných rulách četné trhliny se vzácnými minerály titanu, brookitem a anatasem (Vrba 1901), a dalšími minerály tzv. alpské parageneze: např. fluoritem, křišťálem, chloritem, adulárem, muskovitem, turmalínem, pyritem a kalcitem (Sotorník 1928, Fišera 1977). Vrbou byl odsud popsán vůbec první výskyt brookitu z českého území. Minerály titanu se při větrání dostaly i do nadložních pískovců (Běhal – Běhal 2005) (1).

Geologická expozice:
Geologická expozice je instalována v dnes již opuštěném lomu, který byl funkční zejména na přelomu 19. a 20. století, kdy sloužil jako zdroj stavebního kamene pro stavbu místní dráhy z Kutné Hory do Zruče nad Sázavou a okolních domů. Již v době těžby se v odborném mineralogickém světě lom proslavil v roce 1901 nálezy krystalů anatasu a brookitu (oxidu titaničitého) černé a černošedé barvy, tehdy u nás popsaných vůbec poprvé. Ale nalezli se zde i další vzácné minerály jako křišťál, fluorit, kalcit, pyrit, nebo turmalín. Kolmá lomová stěna dnes dosahuje délky asi 250 metrů a po různých navážkách výšky kolem 12 metrů a jedním z mála míst, kde můžete i laickým pohledem rozpoznat nasedání křídových mořských sedimentů na původní ostrov z tvrdých hornin, kterými jsou zvrásněné ruly kutnohorského krystalinika s výraznými čočkami horniny zvané amfibolit, překryté horizontálními vápnitými pískovci křídy. Samotný lom je tak součástí celé expozice. (2).

Zdroj:
Geologické lokality - Lom Práchovna ID:3183 (1)
Cesty a památky - GEOLOGICKÁ EXPOZICE V KUTNÉ HOŘE (2)
Fotogalerie nálezů

Bez vzorků.Literatura

BÍLEK, Jaroslav. Kutnohorské dolování. Kutná Hora: Kuttna, 2000, str. 53.
ISBN 80-902719-8-7.
BÍLEK, Jaroslav. Kutnohorské dolování. Vyd. 2. Kutná Hora: Kuttna, 2000.
ISBN 8086406040.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3183 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3183.
(2) Geologická expozice v Kutné Hoře – Cestopisy Česko – Cesty a památky. Cesty a památky [online]. Dostupné z: https://www.cestyapamatky.cz/cestopisy-cesko/geologicka-expozice-v-kutne-hore.
(3) Toulavá kamera – Cesty a památky. Cesty a památky [online]. Dostupné z: https://www.cestyapamatky.cz/toulava-kamera/64-geologicka-expozice-v-kutne-hore.
(4) Geologická expozice Čížkova skála, Kutná Hora - městský informační portál. 302 Found [online]. Copyright © 2016, Město Kutná Hora [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: https://destinace.kutnahora.cz/d/geologicka-expozice-cizkova-skala.
(5) Geologická expozice Čížkova skála, Kutná Hora - městský informační portál. Kutná Hora - městský informační portál [online]. Copyright © 2016, Město Kutná Hora [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: https://www.kutnahora.cz/album/geologicka-expozice-cizkova.
(6) Denemark – zapsaný spolek. Geologická expozice Čížkova skála [online]. [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: http://denemark.jidol.cz/naucne-stezky/geologicka-expozice-cizkova-skala/.
(7) Denemark – zapsaný spolek. Virtuální geologická expozice [online]. [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: http://denemark.jidol.cz/naucne-stezky/geologicka-expozice-cizkova-skala/virtualni-geologicka-expozice/.
(8) Česká geologická služba - Aktualita - Geologická expozice Lom Práchovna v Kutné Hoře [online]. [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/onas/aktuality/text-aktuality?id_aktu=10261.