FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Jimramov - vápenkaPec na pálení vápna v Trhonicích, nazývaná podle jejího majitele Chládkova, byla postavena v roce 1901. Jednalo o moderní, výkonnou a vysoce rentabilní šachtovou pec která se řadila k nejmodernějším v celém tehdejším Rakousku-Uhersku. Byl zde zpracováván místní kvalitní vápenec. Spuštění nové pece přineslo problémy několika místním vápeníkům kteří provozovali jednoduché pece. Ty pak okolo roku 1903 z důvodu ztráty konkurenceschopnosti postupně zanikly.
Pec byla plněna ze zhora, vápenec a černé uhlí, kterým byla pec vytápěna, byly k plnícímu otvoru dopravovány vozíky po dřevěné lávce z vrchního patra lomu. V dolní části pece pak bylo vybíráno vypálené vápno a to následně ukládáno ve zděné budově vystavěné okolo pece. Provoz vápenky byl závislý především na stavebním ruchu, který ovšem s vypuknutím druhé světové války ustal. K tomu se přidaly problémy s těžbou vápence, neboť stěna lomu se od pece stále vzdalovala a rostla skrývka horniny. Provoz vápenky byl utlumen a v následujících letech byl především z důvodu nedostatku uhlí zcela zastaven. (3)Jimramov - vápenka

Lokalizace:
Zářez silnice Korouhev-Jimramov z. od odbočky na Trhonice. (1)

Informace o lokalitě:
Asi 15 m dlouhé defilé tvořené dvojslídnými pararulami, které přecházejí do perlových rul. (1)

Geologie:
Perlové ruly obklopují těleso trhonických mramorů. Ty jsou zde odkryty lomem vzdáleným několik desítek metrů od popisovaného defilé. Perlové ruly jsou biotitické až dvojslídné středně zrnité pararuly s porfyroblasty plagioklasů. (1)

Mineralogie:
Zdejší vápence jsou podobného charakteru jako v Sedlištích, jsou krystalické, dolomitické s příměsí asi 8 procent uhličitanu hořečnatého. Ve zdejší lokalitě se ojediněle vyskytují krystaly spinelů, velikosti do 3 mm, údajně největší na Moravě. (2).

Zdroj:
Geologické lokality - Trhonice ID:2913 (1)
Jimramov - Trhonice (2)


Jimramov - vápenka


Jimramov - vápenka

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Jimramov - vápenka

LiteraturaJimramov - vápenka