FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ŠtítyŠtíty

Štíty

Štíty

Štíty

Štíty

Lokalizace:
Štíty, 15 km z. od Šumperka, cihelna 1 km sv. od kostela ve Štítech. (1)

Informace o lokalitě:
-

Geologie:
Lokalita náleží k jižní části kłodzského příkopu, jehož česká část se nazývá králický prolom. Sled usazenin, doložený zejména z vrtů, začíná korycanskými vrstvami (cenoman) a končí březenskými vrstvami (coniak). Mocnost svrchnokřídové sedimentární výplně struktury je pravděpodobně více než 600 m. Uvedený vrstevní sled je dobře korelovatelný s litostratigrafickými jednotkami české křídové pánve. Březenské souvrství je v okolí potvrzeno inoceramidy (Platyceramus mantelli, Volviceramus koeneni involutus) a foraminiferami.
Na lokalitě byly koncem 20. století těženy šedé jemně slídnaté nedokonale zpevněné jílovce obsahující sideritové konkrece (pelosiderity). Konkrece jsou nejčastěji kulovité, v průměru nejčastěji 5-7 cm nebo 15-20 cm velké. Nachází se řídce roztroušené v jílovcích, místy lze vysledovat jejich horizonty. V nejvyšší části západního řezu cihelny byla nalezena poloha na bázi ostře ohraničených světle šedých jemnozrnných pískovců považovaných za tempestity (plážové písky strhlé bouří). (1)

Paleontologie:
V jílovcích jsou roztroušené vápenité schránky mlžů, břichonožců, izolované destičky ostnokožců, části amonitů, rostlinné zbytky aj. V sideritových konkrecích jsou nejčastěji zachováni mlži, méně břichonožci a amoniti. Při úklonu vrstev zhruba k S a při postupu těžby cihelny z J na S byly v průběhu existence cihelny otvírány stále mladší a mladší uloženiny, což způsobilo různou stratigrafickou příslušnost nacházených zkamenělin (Vašíček 1992). (1)

Zdroj:
VŠB - Technická univerzita Ostrava - Exkurze do východních Čech 12.5. - 14.5. 2006 (1)Štíty

Fotogalerie z návštěv

Štíty - 4.10.2009Štíty


Štíty

Literatura

Vašíček, Z.: Coniacian ammonites from Štíty in Moravia (Czechoslovakia). Sborník geologických věd, Paleontologie , 1992, roč. 32, s. 163-195.Štíty na internetu