FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Skryje - Luh (Zkameněliny)Skryje - Luh

Skryje - Luh

Skryje - Luh

Skryje - Luh

Skryje - Luh

Lokalizace:
Lokalita se nachází na pravém břehu Berounky ve svahu nad mostem v osadě Luh. (1)

Informace o lokalitě:
V řadě přírodních i umělých odkryvů zde vystupují střední a svrchní polohy skryjských vrstev tvořené převážně pevnými šedomodrými, deskovitě odlučnými, prachovými břidlicemi. Lokalita je známá zejména nálezy velkých paradoxidních trilobitů druhu Hydrocephalus carens a četnými ostnokožci např. Trochocystites bohemica. (1)

Geologie:
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit středního kambria skryjsko - týřovické oblasti. Luh je klasickou lokalitou velkých paradoxidních trilobitů, které mají své místo v mnoha světových sbírkách. Skryjské břidlice jineckého souvrství jsou šedé až zelenošedé, bohaté na fosílie. Luh je typovou lokalitou pro několik druhů popsaných Barrandem v letech 1852 až 1872. Stav lokality z hlediska odkrytosti je v horních částech svahu poměrně dobrý, dolní část je překryta mohutným nánosem sutě. (2)

Paleontologie:
Mezi časté nálezy patří: Hydrocephalus carens, Sao hirsuta, Agraulos ceticephalus, Conocoryphe sulzeri cirina, Ptychoparia striata, Condylopyge rex, atd. Kromě trilobitů se na lokalitě vyskytují např. ostnokožci, eokrinoidi, hyoliti, vzácněji brachiopodi. Žlutá a rezavá barva většiny fosílií je dána přítomností druhotných Fe oxidů, které byly přemístěny během zvětrávacích procesů. (2)

Zdroj:
Obec Skryje - Přehled nejdůležitějších lokalit (1)
Geologické lokality - Luh u Skryjí (2)Skryje - Luh

Fotogalerie z návštěv

Skryje - Luh - 12.8.2015Skryje - Luh


Skryje - Luh

Literatura

CHLUPÁČ, Ivo. Geologické zajímavosti pražského okolí. Praha: Academia, 1988.

CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-0914-0.Skryje - Luh na internetu