FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Obora - Malý Chlum (Zkameněliny)Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Lokalizace:
1200 m z. od kostela v Oboře, 1100 m sv. od osady Perná. (1)

Informace o lokalitě:
Opuštěný lom založený ve východní stěně svědeckého vrchu Malý Chlum. (1)

Geologie:
Na lokalitě jsou starým lomem odkryty sedimenty svrchní křídy, které jsou zachovány v depresní tektonické struktuře blanenského prolomu a v současnosti vytvářejí denudační relikty v podobě svědeckých vrchů. Křídové horniny zde leží na permských sedimentech boskovické brázdy. Křídový sled začíná perucko-korycanským souvrstvím (stupeň cenoman), jehož spodní část náleží peruckým vrstvám. Ty jsou zastoupeny křemitými pískovci až slepenci s polohami jílovců, doprovázených uhelnými slojkami. Jílovce a uhelné slojky byly v minulosti objektem těžby na jejíž pozůstatky v podobě haldiček tmavých jílovců můžeme v bezprostředním okolí lokality nalézt (např. při zelené turistické stezce pod vrchem Velký Chlum, nedaleko sousoší husitských bojovníků, vytesaných v peruckých pískovcích). Přímo na lokalitě Malý Chlum jsou v nejspodnější části lomu odkryty hrubozrnné křemenné pískovce, které jsou místy silně železité. V jejich nadloží spočívají středně zrnité glaukonitické pískovce, které tvoří spodní polovinu odkryté lomové stěny a náležejí již ke korycanským vrstvám, které se usadily v mořském prostředí. Pískovce mají šedozelenou barvu a jsou velice málo zpevněné. Na korycanské pískovce ostře nasedají horniny bělohorského souvrství, které jsou zastoupeny vápnitými spongolitickými prachovci a pískovci, označovanými obecně jako opuky. Tyto horniny mají světle šedou, okrovou až žlutavou barvu a obsahují hojné fosilie mořských živočichů. (1)

Paleontologie:
Nejběžněji se vyskytují misky inoceramidních mlžů (podle rodu Inoceramus), kteří jsou pro křídu charakterističtí a představují vůdčí fosilie. Výskyt druhu Inoceramus labiatus dokládá raně turonské stáří hornin bělohorského souvrství, odkrytých zde v lomu. Kromě inoceramidů a jiných skupin mlžů se zde vyskytují např. ježovky, případně širomořští amoniti. Těsně pod vrcholem Malého Chlumu, 20 m jihovýchodně od rozhledny, jsou odkryty vyšší partie bělohorského souvrství, zastoupené vápnitými spongolitickými pískovci s glaukonitem, které jsou silicifikované. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Malý Chlum u Obory (1)Obora - Malý Chlum

Fotogalerie z návštěv

Obora - Malý Chlum - 1.11.2014Obora - Malý Chlum

Fotogalerie nálezůObora - Malý Chlum

Literatura

CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002, str. 436.
ISBN 80-200-0914-0.
VACHTL, Josef. Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. Část IV.- Geotechnica, 32, 5-162, Praha, 1968.
MÜLLER, Pavel a Zdeněk NOVÁK. Geologie Brna a okolí. Praha: Český geologický ústav, 2000, str. 90.
ISBN 80-7075-416-8.Obora - Malý Chlum na internetu